محصولات rtu های صنعتی شامل رنج وسیعی از محصولات می باشد که در پروتکل های مختلف و همچنین تعداد و نوع ورودی خروجی ها بسیار متنوع می باشد.

RTU های صنعتی
CanOpen RTU

انواع گروه محصولات rtu های can open rtu های با شبکه can open Read more...

در زیر محصولات هر گروه به تفکیک درج شده است

گروه RTU ها با شبکه CanOpen
PCS-16MCI-NS1

This card has 12 digital and 4 analog - 5 volts inputs. Besides these inputs it is capable to connect to a 16 outputs module and if that module gets connected, there will be 12 digital and 4 analog - 5 volts inputs and 16 digital outputs totally. Inputs are...

PCS-16MCX-NS1

This card has 12 digital inputs and 4 analog inputs of to 5 volts. In addition, the inputs are capable of connecting a module of 16 outputs, which, if connected, will support a total of 12 digital inputs and 4 analog outputs (0 to 5V) and 16 digital outputs. The...

PCS-16MCO-NT1

This card has 16 PNP outputs. In addition, the outputs are capable of connecting a module of 16 outputs, which, when connected, will support a total of 32 PNP outputs. General specifications: Outputs: 16 PNPs Ability to connect an output expansion module Power supply: 24V DC according to industry standards...

PCS-16ECO-NT1

این کارت دارای 12 ورودی دیجیتالی و 4 ورودی انالوگ 0تا5 ولت می باشد. علاوه بر این ووردی ها قابلیت اتصال یک عدد ماجول 16 خروجی را دارا می باشد که در صورت اتصال ماجول، در مجموع 12 ورودی دیجیتال و 4 عدد ووردی انالوگ ( تا 5 ولت )...

PCS-16ECI-NS1

این کارت دارای 12 ورودی دیجیتالی و 4 ورودی انالوگ 0تا5 ولت می باشد. علاوه بر این ووردی ها قابلیت اتصال یک عدد ماجول 16 خروجی را دارا می باشد که در صورت اتصال ماجول، در مجموع 12 ورودی دیجیتال و 4 عدد ووردی انالوگ ( تا 5 ولت )...