انواع برد های مبدل صنعتی از قبیل برد های تبدیل سیگنال PNP به NPN و ...

مبدل PNP به NPN

معرفی: برد های مبدل پارس اتوماسیون برای تبدیل انواع سیگنال های NPN و یا PNP...

مبدل TTL به Linedriver

معرفی: برد های مبدل پارس اتوماسیون برای تبدیل انواع سیگنال های TTL به Line driver...

برد مقسم ولتاژ

معرفی: برد مقسم ولتاژ جهت استفاده در ترانس های پلاسما می باشد که در ماشین...

مبدل Linedriver به PNP

معرفی: برد های مبدل پارس اتوماسیون برای تبدیل انواع سیگنال های Line driver و یا...

مبدل NPN به PNP

معرفی: برد های مبدل پارس اتوماسیون برای تبدیل انواع سیگنال های NPN و یا PNP...