محصولات rtu های صنعتی شامل رنج وسیعی از محصولات می باشد که در پروتکل های مختلف و همچنین تعداد و نوع ورودی خروجی ها بسیار متنوع می باشد.

RTU های صنعتی
rtu های با شبکه CanOpen

انواع گروه محصولات rtu های can open rtu های با شبکه can open Read more...

در زیر محصولات هر گروه به تفکیک درج شده است

گروه RTU ها با شبکه CanOpen
rtu های canopen سری PCS-N

این کارتها دارای چهار مدل می باشندکه ترکتیب آنها 32 ورودی ،32 خروجی و 16 ورودی و 16 خروجی را حاصل خواهد کرد. کد فنی کارتها بصورت زیر می باشد: 1. کارت pcs-16mci-nt1که دارای 16 ورودی از انواع sinksourceمیباشدویک عدد کارت جانبی 16 ورودی یا 16 خروجی به آن متصل...