محصولات rtu های صنعتی شامل رنج وسیعی از محصولات می باشد که در پروتکل های مختلف و همچنین تعداد و نوع ورودی خروجی ها بسیار متنوع می باشد.

RTU های صنعتی
rtu های با شبکه CanOpen

انواع گروه محصولات rtu های can open rtu های با شبکه can open Read more...

در زیر محصولات هر گروه به تفکیک درج شده است

گروه RTU ها با شبکه CanOpen
PCS-16MCX-NS1

این کارت دارای 12 ورودی دیجیتالی و 4 ورودی انالوگ 0تا5 ولت می باشد. علاوه بر این ووردی ها قابلیت اتصال یک عدد ماجول 16 خروجی را دارا می باشد که در صورت اتصال ماجول، در مجموع 12 ورودی دیجیتال و 4 عدد ووردی انالوگ ( تا 5 ولت )...

PCS-16MCI-NS1

این کارتها دارای چهار مدل می باشندکه ترکتیب آنها 32 ورودی ،32 خروجی و 16 ورودی و 16 خروجی را حاصل خواهد کرد. کد فنی کارتها بصورت زیر می باشد: 1. کارت pcs-16mci-nt1که دارای 16 ورودی از انواع sinksourceمیباشدویک عدد کارت جانبی 16 ورودی یا 16 خروجی به آن متصل...

PCS-16ECI-NS1

این کارتها دارای چهار مدل می باشندکه ترکتیب آنها 32 ورودی ،32 خروجی و 16 ورودی و 16 خروجی را حاصل خواهد کرد. کد فنی کارتها بصورت زیر می باشد: 1. کارت pcs-16mci-nt1که دارای 16 ورودی از انواع sinksourceمیباشدویک عدد کارت جانبی 16 ورودی یا 16 خروجی به آن متصل...

PCS-16ECO-NT1

این کارتها دارای چهار مدل می باشندکه ترکتیب آنها 32 ورودی ،32 خروجی و 16 ورودی و 16 خروجی را حاصل خواهد کرد. کد فنی کارتها بصورت زیر می باشد: 1. کارت pcs-16mci-nt1که دارای 16 ورودی از انواع sinksourceمیباشدویک عدد کارت جانبی 16 ورودی یا 16 خروجی به آن متصل...

PCS-16MCO-NT1

این کارتها دارای چهار مدل می باشندکه ترکتیب آنها 32 ورودی ،32 خروجی و 16 ورودی و 16 خروجی را حاصل خواهد کرد. کد فنی کارتها بصورت زیر می باشد: 1. کارت pcs-16mci-nt1که دارای 16 ورودی از انواع sinksourceمیباشدویک عدد کارت جانبی 16 ورودی یا 16 خروجی به آن متصل...