اهوشمندسازی خدمات شهری و مدیریت کلانشهر های بدون استافده از فناوری های نوین غیرممکن می باشد و با کمک فناوری های هوشمند سازی و ارتقاء سیستم های خدمات رسانی در شهر ها می توان به مزیت های نسبی زیادی از قبیل کاهش آلودگی هوا، افزایش سطح رفاه شهروندان، ارتقاء امنیت و همچنین ایمنی بیشتر و ... دست یافت.

در بخش های زیر می توانید برخی از نمونه راهکار ها و راه حل های ما برای استفاده در محیط شهری مشاهده نمایید.

شهر هوشمند

ماشین های سی ان سی برش شیشه ، ماشین های تراش شیشه، دیاموند و گریندینگ...