استپر درایو های دو فاز با تغذیه DC و کنترل به روش Pulse/direction مناسب برای موتور های 4 سیم و 8 سیم

استپر درایو های دوفاز
LW3D3032N0A1-00

LW3 is a new line of vectorial drives belonging to the Titanio family, characterised by...

LW3D3070N0A1-00

LWC is a new line of vectorial drives belonging to the Titanio family, characterised by...

LW1D3050N081-00

LW1 is a series of high performance microstep drives based on the precise pwm control...

LW1D4080N0A1-00

LW1 is a series of high performance microstep drives based on the precise pwm control...